Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV

 

 

Meno, priezvisko, titul : ......................................................................................................

 

Adresa bydliska: ................................................................................................................

 

Telefónne číslo/ email: ........................................................................................................

 

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

 

týmto oznamujem, že

 odstupujem  od zmluvy

 

 

v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou VR PROSPECT, s.r.o. (ďalej len ako „predávajúci“).

 

Ako spotrebiteľ týmto odstupujem od zmluvy na tento tovar:

 

Číslo objednávky a faktúry: ....................................................................................................

 

Dátum objednania: ...............................................................................................................

 

Dátum prevzatia tovaru: ........................................................................................................

 

Tovar, ktorý ako spotrebiteľ vraciam (presný názov a kód tovaru): 

...........................................................................................................................................

 

Dôvod vrátenia výrobku (nepovinný údaj): 

...........................................................................................................................................

 

Predávajúci je podľa §10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa uhradenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Spôsob vrátenie kúpnej ceny: ................................................................................................

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ................................................................................

 

 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

 

 

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa ..............................................